ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi


Organizasyon Yapısı


Merkez organizasyonu ve organları aşağıdaki şemada gösterilmiştir:

 

 

Organizasyon Şeması

 


Protokol Koordinasyon Yürütme Kurulu : Genelkurmay Başkanlığı, ODTÜ ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nı temsilen görevlendirilen toplam 6 üyeden oluşur. Protokolün yürütülmesi ve güncellenmesinden sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulu : ODTÜ Rektörünün ilgili fakülte ve enstitülerin görüşünü alarak görevlendirdiği 3 üye, TSK’nin görevlendirdiği 3 üye ve SSM’nin görevlendirdiği 1 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Merkez yönetmeliğinde belirtilen amaçlar doğrultusunda merkezin işletme, idame, güvenlik personel ve lojistik ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili temel ilke, esas ve usulleri belirlemekten sorumludur.

Merkez Müdürü : MODSİM konusunda araştırma yapmış, bilgi ve deneyimi olan Yönetim Kurulu'nun ODTÜ öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Merkezde çalışan personelin idari amiridir.

Danışma Kurulu : Yönetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, MODSİM alanında faaliyet gösteren veya MODSİM hedeflerinin gerçekleştirilmesine hizmet edecek bilgi ve deneyime sahip kuruluşlardan belirlenen temsilcilerden oluşur.

İdari ve Laboratuvar Birimleri : ODTÜ-TSK MODSİMMER’in işletilmesi konusunda merkez yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönergeler ışığında merkez müdürüne yardımcı olur.

Proje Grupları : Merkez amaçları doğrultusunda araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetlerini laboratuvar birimleri ve proje grupları aracılığı ile yürütür.